Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie. (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Kopernika 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117611, numer NIP 793-13-99-717, numer REGON 650933205.

 

 • Inspektorem Ochrony Danych jest p. Warcaba Janusz. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 663939901 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Pana/Pani dane przetwarzane są w celu:
 1. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielania innych usług i świadczeń medycznych, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, diagnozy medycznej i leczenia,
 2. rozliczenia świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia
 3. weryfikacji Pana/Pani uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 4. zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej
 6. nawiązywania kontaktu telefonicznego lub przez e-mail w celach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych,
 7. w celach statystycznych i sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

 

4)  Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika w szczególności z:

 1. a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (test jedn.Dz.U.2017 nr 1938),
 2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 159 ze zm.)
 3. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jedn. Dz.U.2013 poz. 217 ze zm),
 4. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (t.jedn. Dz.U.2018 poz. 617)
 5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (Dz.U.2011 nr 174 poz.1039),
 6. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, (Dz.U.2011 nr 113 poz.657)
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu
  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069)
 8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r,. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.(Dz.U.2004 nr 100 poz. 1024)

 

 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 1. osoby/podmioty upoważnione z mocy prawa, wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 3. operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności,
 4. podwykonawcy wykonujący na rzecz ZOZ R-36 w Lubaczowie usługi medyczne oraz informatyczne w niezbędnym do realizacji tych usług zakresie i zgodnie z wymogami prawa

 

 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.: przez okresy, o których mowa w art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

 

 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo ich sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych), chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa  w  rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  w przepisach ustaw szczególnych.

 

 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO

 

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

 

 • Pana/Pani dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 • Administrator danych osobowych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 1. nfz-rzeszow.pl    

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.