"Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa "

Tytuł Projektu: „Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-638/09-00 z dnia 21.06.2011r.

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie nr 1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schematu B – bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Temat projektu: inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza: Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego..

 

Całkowita wartość Projektu: 2.233.943,26 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2.227.622,03 PLN

 

Środki własne: 1.145.338,75 PLN

Dofinansowanie: 1.088.604,51 PLN, w tym:

  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 925.313.,83 PLN
  • ze środków Budżetu Państwa: 163.290,68 PLN

 

Projekt realizowany był od dnia 23.10.2009r. do 30.04.2012r.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku ogólnokrajowym i zagranicznym oraz możliwości rozwojowych podmiotu. Wprowadzenie innowacyjności procesowej przyczyni się do znacznej poprawy konkurencyjności na rynku. Projekt wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 poprzez realizację celu nadrzędnego - wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawę dostępności przestrzennej Podkarpacia.

Projekt jest spójny z celem I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Dodatkowo projekt realizuje cel działania 1.1 Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.

Ze względu na charakter projektu wpisuje się on w cel ogólny Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013, cel strategiczny - stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania powstawania nowych firm innowacyjnych i rozwój istniejących poprzez cel szczegółowy - rozwój innowacyjnych usług.

Ponadto projekt jest spójny z celem ogólnym Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 – Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.

Dodatkowo projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, priorytetem pierwszym: wzrostem konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez podwyższenie konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, niezbędnego dla osiągnięcia wysokiego, trwałego wzrostu gospodarczego kraju i wzrostu zatrudnienia oraz zamożności jego obywateli poprzez działanie - rozwój sektora usług.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego